Privacybeleid

In dit privacybeleid ("Beleid") wordt beschreven hoe de persoonlijk identificeerbare informatie ("Persoonlijke informatie") u kan verstrekken op de website globemrk.com ("Website" of "Service") en alle gerelateerde producten en services (gezamenlijk "Services") wordt verzameld, beschermd en gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die beschikbaar zijn voor u met betrekking tot ons gebruik van uw Persoonlijke informatie en hoe u toegang kan krijgen tot deze informatie en deze kan bijwerken. Dit beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en Globemrk ("Globemrk", "wij", "ons" of "onze"). Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, u erkent dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Dit Beleid is niet van toepassing op de praktijken van bedrijven die wij niet bezitten of controleren, of op personen die wij niet in dienst hebben of managen.

Automatisch verzamelen van informatie

Wanneer u de Website opent, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt. Deze gegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw apparaat, browsertype en -versie, besturingssysteemtype en -versie, taalvoorkeuren of de webpagina die u bezocht voordat u naar de Website en Services kwam, pagina's van de Website en Services die u bezoekt, de tijd die op die pagina's wordt doorgebracht, informatie waar u naar zoekt op de Website, toegangstijden en -data en andere statistieken.

Automatisch verzamelde informatie wordt alleen gebruikt om mogelijke gevallen van misbruik te identificeren en statistische informatie op te stellen over het gebruik en verkeer van de Website en Diensten. Deze statistische informatie wordt niet anderszins samengevoegd op een zodanige manier dat een bepaalde gebruiker van het systeem kan worden geïdentificeerd.

Verzamelen van persoonlijke informatie

u toegang hebben tot en gebruik kunnen maken van de Website en Services zonder ons te vertellen wie u is of enige informatie te onthullen waarmee iemand u zou kunnen identificeren als een specifiek, identificeerbaar individu. Als u echter bepaalde functies op de Website wil gebruiken, kan u worden gevraagd om bepaalde Persoonlijke Informatie te verstrekken (bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres). Wij ontvangen en bewaren alle informatie u die bewust aan ons wordt verstrekt wanneer u inhoud publiceert of online formulieren invult op de Website. Indien nodig kan deze informatie het volgende omvatten:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, land van verblijf, enz.
 • Contactgegevens zoals e-mailadres, adres, enz.

Een deel van de informatie die we verzamelen is rechtstreeks afkomstig van u via de Website en Services. We kunnen echter ook Persoonlijke Informatie over u verzamelen uit andere bronnen, zoals openbare databases en onze gezamenlijke marketingpartners. u kan ervoor kiezen om ons geen uw Persoonlijke Informatie te verstrekken, maar dan kan u mogelijk niet profiteren van sommige functies op de Website. Gebruikers die niet zeker weten welke informatie verplicht is, kunnen contact met ons opnemen.

Gebruik en verwerking van verzamelde informatie

Om de Website en Services beschikbaar te maken voor u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, moeten we bepaalde Persoonlijke Informatie verzamelen en gebruiken. Als u de informatie die we vragen niet verstrekt, kunnen we u mogelijk niet voorzien van de gevraagde producten of services. Alle informatie die we verzamelen van u kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Producten en diensten verbeteren
 • Marketing- en promotieberichten verzenden
 • Vragen beantwoorden en ondersteuning bieden
 • Feedback van gebruikers vragen
 • Gebruikerservaring verbeteren
 • Testimonials van klanten plaatsen
 • Gericht adverteren
 • De Website en Diensten beheren en exploiteren
 

De verwerking van uw Persoonlijke informatie is afhankelijk van de manier waarop u communiceert met de Website en Services, waar u zich bevindt in de wereld en of een van de volgende zaken van toepassing is: (i) u heeft uw toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; dit is echter niet van toepassing wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de California Consumer Privacy Act of de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming valt; (ii) het verstrekken van informatie is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met u en/of voor precontractuele verplichtingen daarvan; (iii) de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan u onderworpen is; (iv) de verwerking verband houdt met een taak die wordt uitgevoerd in het algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan ons is opgedragen; (v) de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen die door ons of door een derde worden nagestreefd.

Merk op dat we onder sommige wetgevingen informatie mogen verwerken totdat u bezwaar maakt tegen een dergelijke verwerking (door opt-out), zonder dat we ons hoeven te baseren op toestemming of een van de volgende rechtsgrondslagen hieronder. In elk geval verduidelijken we graag de specifieke rechtsgrond die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of het verstrekken van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een contract aan te gaan.

Openbaarmaking van informatie

Afhankelijk van de aangevraagde Diensten of indien nodig om een transactie te voltooien of een dienst te verlenen u hebben aangevraagd, kunnen we uw informatie delen met uw toestemming met onze vertrouwde derde partijen die met ons samenwerken, alle andere gelieerde bedrijven en dochterondernemingen waarop we vertrouwen om te helpen bij de exploitatie van de Website en Diensten beschikbaar voor u. We delen geen Persoonlijke Informatie met niet-gelieerde derde partijen. Deze dienstverleners zijn niet gemachtigd om uw informatie te gebruiken of openbaar te maken, behalve indien nodig om diensten namens ons uit te voeren of te voldoen aan wettelijke vereisten. Wij kunnen uw Persoonlijke informatie voor deze doeleinden alleen delen met derden wier privacybeleid overeenkomt met het onze of die ermee instemmen zich te houden aan ons beleid met betrekking tot Persoonlijke informatie. Deze derden krijgen Persoonlijke Informatie die zij alleen nodig hebben om hun aangewezen functies uit te voeren, en wij machtigen hen niet om Persoonlijke Informatie te gebruiken of openbaar te maken voor hun eigen marketing- of andere doeleinden.

Wij zullen Persoonlijke Informatie die wij verzamelen, gebruiken of ontvangen openbaar maken indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of vergelijkbaar juridisch proces, en wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk is om onze rechten te beschermen, de veiligheid van uw of anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid.

In het geval we een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie of overname door een ander bedrijf, of verkoop van alle of een deel van de activa, zullen uw gebruikersaccount en Persoonlijke informatie waarschijnlijk tot de overgedragen activa behoren.

Bewaren van informatie

Wij zullen uw Persoonlijke informatie bewaren en gebruiken gedurende de periode die nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is. Wij kunnen geaggregeerde gegevens die zijn afgeleid van of waarin uw Persoonsgegevens zijn opgenomen gebruiken nadat u deze heeft bijgewerkt of verwijderd, maar niet op een manier waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd. Zodra de bewaartermijn is verstreken, worden Persoonlijke Gegevens verwijderd. Daarom kunnen het recht op toegang, het recht op wissen, het recht op rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid niet worden afgedwongen na het verstrijken van de bewaarperiode.

Overdracht van informatie

Afhankelijk van de locatie uw kan de overdracht van gegevens inhouden dat uw informatie wordt overgedragen en opgeslagen in een ander land dan uw . u heeft het recht om meer te weten te komen over de rechtsgrondslag van de overdracht van informatie naar een land buiten de Europese Unie of naar een internationale organisatie die valt onder het internationaal publiekrecht of is opgericht door twee of meer landen, zoals de VN, en over de beveiligingsmaatregelen die wij hebben genomen om uw informatie te beschermen. Als een dergelijke overdracht plaatsvindt, kan u meer informatie vinden door de relevante secties van dit Beleid te controleren of door contact met ons op te nemen via de informatie in het contactgedeelte.

De rechten van gebruikers

u kan bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot uw informatie die door ons wordt verwerkt. In het bijzonder heeft u het recht om het volgende te doen: (i) u het recht hebben om toestemming in te trekken wanneer u eerder uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw informatie; (ii) u het recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw informatie als de verwerking wordt uitgevoerd op een andere rechtsgrondslag dan toestemming; (iii) u hebben het recht om te weten of informatie door ons wordt verwerkt, om informatie te verkrijgen met betrekking tot bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie te verkrijgen van de informatie die wordt verwerkt; (iv) u hebben het recht om de juistheid van uw informatie te verifiëren en om te vragen dat deze wordt bijgewerkt of gecorrigeerd; (v) u onder bepaalde omstandigheden het recht hebben om de verwerking van uw informatie te beperken, in welk geval wij uw informatie niet zullen verwerken voor enig ander doel dan het opslaan ervan; (vi) u onder bepaalde omstandigheden het recht hebben om van ons te verkrijgen dat uw persoonlijke informatie wordt gewist; (vii) u het recht hebben om uw informatie te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, om deze informatie zonder enige belemmering te laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing op voorwaarde dat uw informatie wordt verwerkt via geautomatiseerde middelen en dat de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, op een contract waarvan u deel uitmaakt of op precontractuele verplichtingen daarvan.

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, voor de uitoefening van een openbaar gezag dat aan ons is opgedragen of ten behoeve van de legitieme belangen die door ons worden nagestreefd, kan u bezwaar maken tegen een dergelijke verwerking door een grond aan te voeren die verband houdt met uw specifieke situatie om het bezwaar te rechtvaardigen. u moet echter weten dat, mocht uw Persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, u te allen tijde bezwaar kan maken tegen die verwerking zonder enige rechtvaardiging aan te voeren. Om te weten te komen of wij Persoonlijke Informatie verwerken voor direct marketing doeleinden, u kan de relevante secties van dit document raadplegen.

Rechten inzake gegevensbescherming onder GDPR

Als u een inwoner is van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde rechten op het gebied van gegevensbescherming en Globemrk streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen Persoonlijke Informatie te corrigeren, aan te passen, te verwijderen of het gebruik van uw te beperken. Als u geïnformeerd wil worden over welke Persoonlijke Informatie wij over u bewaren en als u wil dat deze uit onze systemen wordt verwijderd, neem dan contact met ons op. In bepaalde omstandigheden heeft u de volgende rechten op het gebied van gegevensbescherming:

 • u het recht hebben om toegang te vragen tot uw Persoonlijke informatie die wij opslaan en de mogelijkheid hebben om uw Persoonlijke informatie in te zien.
 • u hebben het recht om ons te verzoeken Persoonsgegevens te corrigeren waarvan u denkt dat ze onjuist zijn. u hebben ook het recht om ons te verzoeken Persoonsgegevens aan te vullen waarvan u denkt dat ze onvolledig zijn.
 • u het recht hebben om het wissen van uw Persoonlijke informatie aan te vragen onder bepaalde voorwaarden van dit Beleid.
 • u het recht hebben om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw Persoonlijke informatie.
 • u hebben het recht om beperkingen te vragen op de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wanneer u de verwerking van uw Persoonlijke informatie beperkt, kunnen we deze opslaan maar niet verder verwerken.
 • u het recht hebben om een kopie te ontvangen van de informatie die we hebben over u in een gestructureerd, machinaal leesbaar en algemeen gebruikt formaat.
 • u hebben ook het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken wanneer Globemrk vertrouwde op uw toestemming om uw Persoonsgegevens te verwerken.

u het recht hebben om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw Persoonlijke informatie. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming in de Europese Economische Ruimte (EER).

Hoe deze rechten uitoefenen

Alle verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunnen worden gericht aan Globemrk via de contactgegevens in dit document. Houd er rekening mee dat wij u kunnen vragen om de identiteit uw te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. uw verzoek moet voldoende informatie bevatten waarmee wij kunnen verifiëren dat u de persoon is die u beweert te zijn of dat u de bevoegde vertegenwoordiger van die persoon is. u moet voldoende details bevatten om ons in staat te stellen het verzoek goed te begrijpen en erop te reageren. We kunnen niet reageren op uw verzoeken of u voorzien van Persoonlijke Informatie tenzij we eerst uw identiteit of autoriteit om een dergelijk verzoek in te dienen verifiëren en bevestigen dat de Persoonlijke Informatie betrekking heeft op u.

Privacy van kinderen

We verzamelen niet bewust Persoonlijke Informatie van kinderen jonger dan 18 jaar. Als u jonger is dan 18 jaar, verstrek dan geen Persoonlijke Informatie via de Website en Services. We moedigen ouders en wettelijke voogden aan om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden en te helpen dit beleid te handhaven door hun kinderen te instrueren nooit Persoonlijke informatie via de Website en Services te verstrekken zonder hun toestemming. Als u reden heeft om aan te nemen dat een kind jonger dan 18 jaar Persoonlijke Informatie aan ons heeft verstrekt via de Website en Services, neem dan contact met ons op. u moet ook ten minste 16 jaar oud zijn om toestemming te geven voor de verwerking van uw Persoonlijke Informatie in uw land (in sommige landen kunnen we uw ouder of voogd toestaan dit namens uw te doen).

Cookies

De Website en Services maken gebruik van "cookies" om de online ervaring van uw te personaliseren. Een cookie is een tekstbestand dat door een webpaginaserver op de harde schijf van uw wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen af te leveren op uw computer. Cookies zijn uniek toegewezen aan u en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie heeft uitgegeven aan u.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en te volgen voor statistische doeleinden om de Website en Diensten te exploiteren. u hebben de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kan gewoonlijk de browserinstelling uw wijzigen om cookies te weigeren als u dit verkiest. Ga naar internetcookies.org voor meer informatie over cookies en hoe u deze kunt beheren.

Signalen niet volgen

Sommige browsers beschikken over een functie 'Do Not Track' waarmee websites die u bezoekt, worden aangegeven dat u niet wil dat uw online activiteiten volgt. Volgen is niet hetzelfde als informatie gebruiken of verzamelen in verband met een website. Voor deze doeleinden verwijst tracking naar het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie van consumenten die een website of online dienst gebruiken of bezoeken terwijl ze in de loop van de tijd verschillende websites bezoeken. De manier waarop browsers het Do Not Track-signaal communiceren is nog niet uniform. Als gevolg hiervan zijn de Website en Services nog niet ingesteld om Do Not Track-signalen te interpreteren of erop te reageren die door uw browser worden doorgegeven. Desondanks beperken we, zoals in meer detail beschreven in dit Beleid, ons gebruik en het verzamelen van uw persoonlijke informatie.

Advertenties

We kunnen bepaalde externe bedrijven toestemming geven om ons te helpen advertenties op maat te maken die volgens ons interessant zijn voor gebruikers en om andere gegevens over gebruikersactiviteiten op de Website te verzamelen en te gebruiken. Deze bedrijven kunnen advertenties leveren die cookies kunnen plaatsen en op een andere manier het gedrag van gebruikers kunnen volgen.

E-mailmarketing

Wij bieden elektronische nieuwsbrieven aan waarop u zich te allen tijde vrijwillig kan abonneren. We doen er alles aan om het e-mailadres uw vertrouwelijk te houden en zullen het e-mailadres uw niet doorgeven aan derden, behalve zoals toegestaan in het gedeelte over het gebruik en de verwerking van informatie of ten behoeve van het gebruik van een externe provider voor het verzenden van dergelijke e-mails. We bewaren de informatie die via e-mail wordt verzonden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

In overeenstemming met de CAN-SPAM Act wordt in alle e-mails die van ons worden verzonden duidelijk vermeld van wie de e-mail afkomstig is en wordt duidelijke informatie gegeven over hoe contact kan worden opgenomen met de afzender. u kan ervoor kiezen geen nieuwsbrief of marketinge-mails meer te ontvangen door de afmeldinstructies in deze e-mails te volgen of door contact met ons op te nemen.

Koppelingen naar andere bronnen

De Website en Diensten bevatten links naar andere bronnen die geen eigendom zijn van of niet worden beheerd door ons. Wees u ervan bewust dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het privacybeleid van dergelijke andere bronnen of derden. Wij moedigen u aan om op te letten wanneer u de Website en Services verlaat en om de privacyverklaringen te lezen van elke bron die Persoonlijke Informatie kan verzamelen.

Informatiebeveiliging

Wij beveiligen informatie u op computerservers in een gecontroleerde, veilige omgeving, beschermd tegen onbevoegde toegang, gebruik of openbaarmaking. Wij handhaven redelijke administratieve, technische en fysieke beveiligingen in een poging om te beschermen tegen onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking van persoonlijke informatie die onder onze controle en bewaring valt. Gegevensoverdracht via internet of draadloze netwerken kan echter niet worden gegarandeerd. Hoewel wij ernaar streven uw Persoonlijke Informatie te beschermen, erkent u daarom dat (i) er beveiligings- en privacybeperkingen van het internet zijn waarover wij geen controle hebben; (ii) de beveiliging, integriteit en privacy van alle informatie en gegevens die tussen u en de Website en Services worden uitgewisseld, niet kunnen worden gegarandeerd; en (iii) dergelijke informatie en gegevens tijdens het transport door derden kunnen worden bekeken of gemanipuleerd, ondanks alle inspanningen.

Datalek

In het geval dat we ons ervan bewust worden dat de beveiliging van de Website en Services in gevaar is gebracht of persoonlijke gegevens van gebruikers zijn vrijgegeven aan niet-gerelateerde derden als gevolg van externe activiteiten, waaronder, maar niet beperkt tot, beveiligingsaanvallen of fraude, behouden we ons het recht voor om redelijkerwijs passende maatregelen te nemen, waaronder, maar niet beperkt tot, onderzoek en rapportage, evenals kennisgeving aan en samenwerking met wetshandhavingsinstanties. In het geval van een inbreuk op gegevens zullen we redelijke inspanningen leveren om getroffen personen op de hoogte te stellen als we van mening zijn dat er een redelijk risico bestaat op schade voor de gebruiker als gevolg van de inbreuk of als kennisgeving anderszins wettelijk verplicht is. In dat geval plaatsen we een kennisgeving op de Website en sturen we u een e-mail.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen en zullen u op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen in de manier waarop wij Persoonlijke Informatie behandelen. Wanneer we dit doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina aanpassen. We kunnen naar eigen goeddunken u ook op andere manieren op de hoogte stellen, bijvoorbeeld via de contactgegevens die u heeft verstrekt. Elke bijgewerkte versie van dit Beleid wordt onmiddellijk van kracht na het plaatsen van het herziene Beleid, tenzij anders aangegeven. uw Als u de Website en Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van het herziene Beleid (of een andere handeling die op dat moment wordt aangegeven), betekent dit dat uw instemt met deze wijzigingen. We zullen echter niet, zonder uw toestemming, uw Persoonlijke Informatie gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van wat werd vermeld op het moment dat uw Persoonlijke Informatie werd verzameld.

Aanvaarding van dit beleid

u erkent u dit Beleid te hebben gelezen en akkoord te gaan met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website en Services te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, is u niet gemachtigd om de Website en Services te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wil opnemen om meer te weten te komen over dit Beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot individuele rechten en uw Persoonsgegevens, kan u dit doen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@globemrk.com.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 17 november 2020.

Blij dat u hier bent!

Vertel ons over uw bedrijf

Waarom hebben we bedrijfsinformatie nodig?

Door het type bedrijf uw en de doelen ervan te begrijpen, kunnen we uw GRATIS website & marketing review gerichter en effectiever maken.