Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden ("Overeenkomst") beschrijft de algemene voorwaarden van uw gebruik van de globemrk.com website ("Website" of "Service") en een van haar gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, "Diensten"). Deze Overeenkomst is wettelijk bindend tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en Globemrk ("Globemrk", "wij", "ons" of "onze"). Door de Website en Diensten te bezoeken en te gebruiken, u erkent dat u de voorwaarden van deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen en ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of andere juridische entiteit, verklaart u dat u de bevoegdheid heeft om een dergelijke entiteit te binden aan deze Overeenkomst, in welk geval de termen "Gebruiker", "u" of "uw" verwijzen naar een dergelijke entiteit. Als u deze bevoegdheid niet heeft, of als u het niet eens is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, moet u deze Overeenkomst niet accepteren en mag de Website en Diensten niet openen en gebruiken. u erkennen dat deze Overeenkomst een contract is tussen u en Globemrk, ook al is het elektronisch en niet fysiek ondertekend door u, en het regelt uw gebruik van de Website en Diensten.

Inhoud gebruiker

Wij zijn geen eigenaar van gegevens, informatie of materiaal (gezamenlijk "Content") die u indient op de Website tijdens het gebruik van de Service. u is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid en intellectuele eigendom of gebruiksrecht van alle ingediende Content. We kunnen de Inhoud op de Website die is ingediend of gemaakt met behulp van onze Services door u controleren en beoordelen. u verleent ons toestemming om toegang te krijgen tot de Inhoud van uw gebruikersaccount, deze te kopiëren, te distribueren, op te slaan, door te sturen, opnieuw te formatteren, weer te geven en uit te voeren, uitsluitend voor zover dit nodig is om de Services te leveren aan u. Zonder beperking van een van deze verklaringen of garanties, hebben we het recht, maar niet de plicht, om naar eigen goeddunken Inhoud te weigeren of te verwijderen die, naar onze redelijke mening, een van onze beleidsregels schendt of op enigerlei wijze schadelijk of verwerpelijk is. Tenzij specifiek toegestaan door u, verleent uw gebruik van de Website en Services ons niet de licentie om de Inhoud gemaakt door u of opgeslagen in uw gebruikersaccount te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te distribueren voor commerciële, marketing- of andere soortgelijke doeleinden.

Facturering en betalingen

u zal alle vergoedingen of kosten betalen aan uw account in overeenstemming met de vergoedingen, kosten en factuurvoorwaarden die van kracht zijn op het moment dat een vergoeding of kosten verschuldigd en betaalbaar is. Als we van mening zijn dat de aankoop op uw een transactie met een hoog risico is, vragen we u om een kopie van uw geldige, door de overheid uitgegeven foto-identificatie en mogelijk een kopie van een recent bankafschrift van de creditcard of bankpas die voor de aankoop is gebruikt. We behouden ons het recht voor om producten en productprijzen op elk gewenst moment te wijzigen. We behouden ons ook het recht voor om elke bestelling te weigeren die u bij ons plaatst. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen ook gelden voor bestellingen geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres/telefoonnummer dat bij de bestelling is opgegeven.

Nauwkeurigheid van informatie

Af en toe kan er informatie op de Website staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op prijzen, beschikbaarheid, promoties en aanbiedingen. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als de informatie op de Website of Services op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving onjuist is (inclusief nadat u uw bestelling heeft ingediend). Wij nemen geen verplichting op ons om informatie op de Website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, prijsinformatie, tenzij dit wettelijk verplicht is. Geen enkele opgegeven update- of vernieuwingsdatum die op de Website wordt toegepast, moet worden opgevat als een aanwijzing dat alle informatie op de Website of de Diensten is gewijzigd of bijgewerkt.

Back-ups

We maken regelmatig back-ups van de Website en de Inhoud en zullen ons best doen om de volledigheid en nauwkeurigheid van deze back-ups te garanderen. In het geval van hardwarestoringen of gegevensverlies zullen we back-ups automatisch herstellen om de impact en downtime tot een minimum te beperken.

Koppelingen naar andere bronnen

Hoewel de Website en Diensten kunnen linken naar andere bronnen (zoals websites, mobiele applicaties, etc.), impliceren wij, direct noch indirect, enige goedkeuring, associatie, sponsoring, goedkeuring of verbondenheid met enige gekoppelde bron, tenzij specifiek hierin vermeld. We zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren, en we staan niet in voor het aanbod van bedrijven of personen of de inhoud van hun bronnen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de acties, producten, diensten en inhoud van derden. u dient de juridische verklaringen en andere gebruiksvoorwaarden van elke bron waartoe u toegang heeft via een koppeling op de Website en Services zorgvuldig te lezen. uw Het koppelen naar andere off-site bronnen is op uw eigen risico.

Verboden gebruik

In aanvulling op andere voorwaarden zoals uiteengezet in de Overeenkomst, is het u verboden om de Website en Diensten of Inhoud te gebruiken: (a) voor onwettige doeleinden; (b) om anderen te verzoeken onwettige handelingen te verrichten of daaraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of plaatselijke verordeningen te schenden; (d) inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te schaden, te belasteren, te belasteren, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) onjuiste of misleidende informatie te verstrekken; (g) virussen of andere kwaadaardige codes te uploaden of over te brengen die op enigerlei wijze de functionaliteit of werking van de Website en Diensten, producten en diensten van derden, of het internet beïnvloeden; (h) te spammen, phishen, pharmen, pretenderen, spideren, crawlen of scrapen; (i) voor obscene of immorele doeleinden; of (j) de beveiligingsfuncties van de Website en Services, producten en services van derden of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw het gebruik van de Website en Services te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden vormen van gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

"Intellectuele eigendomsrechten" betekent alle huidige en toekomstige rechten verleend door de wet, gewoonterecht of billijkheid in of met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten, handelsmerken, ontwerpen, octrooien, uitvindingen, goodwill en het recht om een vordering in te stellen wegens inbreuk, rechten op uitvindingen, gebruiksrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten, in elk geval ongeacht of deze geregistreerd of niet-geregistreerd zijn en met inbegrip van alle aanvragen en rechten om dergelijke rechten aan te vragen en toegekend te krijgen, rechten om voorrang te eisen van dergelijke rechten en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen van bescherming en alle andere resultaten van intellectuele activiteit die nu of in de toekomst overal ter wereld bestaan of zullen bestaan. 

 

Afwijzing van garantie

u gaat ermee akkoord dat deze Service wordt geleverd op een "as is" en "as available" basis en dat uw gebruik van de Website en Services uitsluitend op uw eigen risico is. We wijzen uitdrukkelijk alle garanties van de hand, expliciet of impliciet, met inbegrip van maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Wij geven geen garantie dat de Services voldoen aan de vereisten van uw , of dat de Service ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten is; noch geven wij enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service of met betrekking tot de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie die via de Service wordt verkregen of dat gebreken in de Service zullen worden gecorrigeerd. u uw begrijpt en gaat ermee akkoord dat elk materiaal en/of gegevens gedownload of anderszins verkregen via het gebruik van de Service naar eigen goeddunken en op eigen risico wordt gedaan en dat u als enige verantwoordelijk is voor enige schade of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijk materiaal en/of gegevens. Wij geven geen garantie met betrekking tot goederen of diensten die via de Service worden gekocht of verkregen of met betrekking tot transacties die via de Service worden aangegaan, tenzij anders aangegeven. Geen enkel advies of informatie, mondeling of schriftelijk, verkregen door u van ons of via de Service creëert enige garantie die hierin niet uitdrukkelijk wordt gegeven.

 

Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen Globemrk, haar gelieerde ondernemingen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers of licentiegevers in geen geval aansprakelijk zijn jegens wie dan ook voor enige indirecte, incidentele, speciale, bestraffende, dekkende of gevolgschade (inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, omzet, verkoop, goodwill, gebruik van content, invloed op het bedrijf, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, verlies van zakelijke kansen), ongeacht de oorzaak, onder welke theorie van aansprakelijkheid, inclusief, zonder beperking, contract, onrechtmatige daad, garantie, schending van wettelijke verplichtingen, nalatigheid of anderszins, zelfs als de aansprakelijke partij is geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade of dergelijke schade had kunnen voorzien. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal de totale aansprakelijkheid van Globemrk en haar filialen, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers met betrekking tot de diensten beperkt zijn tot een bedrag dat groter is dan één dollar of alle bedragen die daadwerkelijk contant zijn betaald door u aan Globemrk voor de voorafgaande periode van één maand voorafgaand aan de eerste gebeurtenis of gebeurtenis die aanleiding geeft tot een dergelijke aansprakelijkheid. De beperkingen en uitsluitingen zijn ook van toepassing als deze remedie u niet volledig compenseert voor eventuele verliezen of niet slaagt in zijn essentiële doel.

 

Vrijwaring

u ermee akkoord te gaan Globemrk en haar filialen, directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, leveranciers en licentiegevers te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, verliezen, schade of kosten, met inbegrip van redelijke honoraria van advocaten, die verband houden met of voortvloeien uit beschuldigingen van derden, claims, acties, geschillen of eisen die tegen een van hen worden ingebracht als gevolg van of met betrekking tot uw Inhoud, uw gebruik van de Website en Services of opzettelijk wangedrag van uw .

 

Scheidbaarheid

Alle rechten en beperkingen in deze Overeenkomst kunnen worden uitgeoefend en zijn alleen van toepassing en bindend voor zover ze niet in strijd zijn met toepasselijke wetgeving en zijn bedoeld om te worden beperkt voor zover nodig, zodat ze deze Overeenkomst niet onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar maken. Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, is het de intentie van de partijen dat de resterende bepalingen of delen daarvan hun overeenkomst vormen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en blijven al deze resterende bepalingen of delen daarvan volledig van kracht.

Wijzigingen en amendementen

Wij behouden ons het recht voor om deze Overeenkomst of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten op elk gewenst moment te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van deze Overeenkomst op de Website. Wanneer we dat doen, zullen we de bijgewerkte datum onder aan deze pagina aanpassen. Voortgezet gebruik van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat uw instemt met dergelijke wijzigingen.

 

Aanvaarding van deze voorwaarden

u erkennen dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen. Door de Website en Services te bezoeken en te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze Overeenkomst, is u niet gemachtigd om de Website en Services te bezoeken of te gebruiken.

 

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wil opnemen om meer te weten te komen over deze Overeenkomst of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie die hiermee verband houdt, kan u dit doen via het contactformulier of een e-mail sturen naar info@globemrk.com.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 16 november 2020.

Blij dat u hier bent!

Vertel ons over uw bedrijf

Waarom hebben we bedrijfsinformatie nodig?

Door het type bedrijf uw en de doelen ervan te begrijpen, kunnen we uw GRATIS website & marketing review gerichter en effectiever maken.